V průběhu  své právní praxe jsem mimo jiné vedl tým advokátů specializujících se na zahraniční klienty, zejména klienty frankofonní, a to při poskytování široké škály právních služeb zvláště (především) v oblasti práva obchodního (smluvní závazkové vztahy, distribuční právo a právo hospodářské soutěže, mezinárodní právo soukromé a korporátní právo), občanského (nakládání s nemovitostmi, jejich pronájem a zřizování služebností, práva rodinného v podobě zastupování klientů při sporech o péči o nezletilé děti a otázek souvisejících se stanovením výživného pro zúčastněné osoby), práva trestního (nejčastěji v oblasti hospodářské trestné činnosti a zastupování klientů v adhezním řízení) atd. V rámci svého posledního působení v české mezinárodně zaměřené advokátní kanceláři jsem léta vedl pracovní skupinu věnující se Automobilovému průmyslu, zejména pak zastupování výrobců nových vozidel (tzv. OEMs), resp. klíčových dodavatelů Tier 1 a 2, spolupráce s bankovními i nebankovními institucemi zabývajícími se financováním aktivit distribučních sítí atd. K této činnosti patřila příprava veškeré smluvní dokumentace související jak s tzv. wholesale (vztahy výrobců a jednotlivých distributorů), tak i retail business (vztahy distributorů a koncových zákazníků), zastupování klientů při právních sporech, včetně insolvenčních a exekučních řízeních a podobně. Podstatnou náplní mého portfolia byla též koordinace právních zadání pro velké skupiny klientů, pro které  jsem zajišťoval veškerou komunikaci a finální výstupy s třetími poskytovateli v mnoha evropských i mimoevropských lokalitách. Většina veškeré komunikace pak byla vedena ve francouzštině či angličtině. Vysoká profesní znalost těchto jazyků je proto  naprostou samozřejmostí.

Osobně jsem též řešil mnohé kauzy trestního práva, zejména pak zastupování poškozených v rámci probíhajícího trestního řízení. V drtivé většině případů se jednalo o nadnárodní korporace, jejichž zájmem bylo docílení náhrady újmy způsobené jednáním obviněné/obžalované osoby.

Vedle tzv. velké advokacie jsem měl na starosti též tzv. menší advokacii, tedy agendu sporů s mezinárodním prvkem, kloubící mezinárodní právo soukromé a jednotlivé oblasti českého práva, zejména práva obchodního (distribučního), práva rodinného atd.