Občanský život zahrnuje celou řadu situací, v kterých jsme pomůžeme. Jedná se zejména o následující oblasti:

  • Příprava občanskoprávních smluv, zejména zcizovacích smluv z oblasti nemovitostního práva (rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích kupních, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o zřizování služebností, zajištění advokátní úschovy peněz, právní jednání vůči katastrálním úřadům atd.)
  • Realizace nemovitostních projektů – smlouvy o dílo (realizace projektové dokumentace a samotná realizace stavby, včetně subdodavatelských kontraktů a vztahů), zajištění tzv. fit outů
  • Právní jednání související se spoluvlastnictvím, zejména pak spoluvlastnictvím nemovitostí
  • Občansko-právní spory, včetně sporů sousedských a vymáhání pohledávek
  • Zastupování při jednáních v souvislosti s dědickým řízením, resp. příprava dokumentů pro účely budoucího dědického řízení (dědické smlouvy, odkazy atd.)
  • Uplatňování nároku na náhradu majetkové i nemajetkové újmy, včetně škody uplatňované vůči státu, správním orgánům nebo samosprávným celkům za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup
  • Spotřebitelské právo (ochrana spotřebitelů před nekalými praktikami obchodníků, úprava smluvních podmínek v souladu s předpisy spotřebitelského práva)
  • Spolkové právo – založení a registrace spolku, příprava Statutárních dokumentů spolku, příprava, zajištění konání členské schůze a následná registrace přijatých změn na členské schůzi (valné hromadě) spolku